AKREDYTACJA
media

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby ubiegające się o Akredytację Medialną.

§ 1 Zasady przyznawania Akredytacji

1. Warunkiem rozpatrzenia prośby o akredytację jest wypełnienie i przesłanie formularza na adres mailowy ezagorski@um.suwalki.pl
2. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15.06.2024 roku.
3. Informacje o przyznaniu akredytacji i sposobie jej odebrania zostanie przekazana mailowo na adres podany w formularzu.
4. Złożenie wniosku o Akredytację nie jest równoznaczne z udzieleniem Akredytacji.
5. Przyznanie mediom tytułu patrona medialnego czy nawiązanie współpracy redakcyjnej nie jest jednoznaczne z przyznaniem Akredytacji.
6. Liczba akredytacji jest ograniczona.
7. Zastrzega się możliwość odmówienia przyznania akredytacji bez podania przyczyny.

§ 2 Zasady obowiązujące osoby akredytowane

1. Przyznana akredytacja jest imienna i upoważnia do wejścia na teren wydarzenia wyłącznie osobę, na której nazwisko została wydana.
2. Akredytacja nie zwalnia osób akredytowanych od przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności wynikających z ustawy Prawo prasowe, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczących dóbr osobistych.
3. Organizatorowi przysługuje prawo do bezpłatnego i nieograniczonego wykorzystania w celach promocyjnych i informacyjnych zdjęć, materiałów video i innych dzieł dobrowolnie przesłanych przez ich autorów lub innych zamieszczonych w przestrzeni publicznej, zrobionych podczas wydarzenia przez akredytowane osoby/redakcje.
4. W przypadku naruszenia zasad korzystania z udzielonej akredytacji Organizatorowi przysługuje prawo odebrania akredytacji.
5. Szczegółowe zasady dotyczące akredytacji podane zostaną drogą mailową przed rozpoczęciem wydarzenia.
6. Złożenie wniosku akredytacyjnego jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie drogą mailową informacji prasowych, zaproszeń na konferencje i inne wydarzenia związane z wydarzeniem.
7. Złożenie wniosku o Akredytację oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Scroll to Top