REGULAMIN

REGULAMIN WYDARZENIA – IMPREZY MASOWEJ
ODLOTOWE SUWAŁKI AIRSHOW 29 czerwca 2024r.Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
Wydarzeniu – należy przez to rozumieć pokazy lotnicze pod nazwą „Odlotowe Suwałki Airshow 2024”, odbywające się w dniu 29 czerwca 2024 roku na terenie Lotniska Suwałki im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza, ul. Wojczyńskiego 1, 16-400 Suwałki;
Organizatorze – należy przez to rozumieć Miasto Suwałki;
Terenie Wydarzenia – należy przez to rozumieć wyznaczoną część terenu Lotniska Suwałki im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza, ul. Wojczyńskiego 1, 16-400 Suwałki;
Służbach porządkowych i informacyjnych – należy przez to rozumieć osoby (w tym pracownicy agencji ochrony i mienia) powołane przez Organizatora w celu dbania o bezpieczeństwo Uczestników wydarzenia, posiadające identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu;
Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, uczestniczącą w Wydarzeniu i nie będącą członkiem Służby porządkowej lub służby informacyjnej albo przedstawicielem organizatora;
Wystawcy – należy przez to rozumieć instytucje, organizacje, przedsiębiorców, producentów i handlowców towarów o charakterze konsumpcyjnym handlujących artykułami (przemysłowymi, rękodziełem i spożywczymi) oraz stoisk reklamowych.
§ 2
USTALENIA WSTĘPNE
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, wydany zostaje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 616 z późn. zm. ), zwanej dalej „Ustawą” oraz na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, w tym Uczestników i Wystawców wydarzenia, przebywające na Terenie wydarzenia w czasie jego trwania.
Każda osoba przebywająca na Terenie wydarzenia w czasie jego trwania, zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad uczestnictwa w Wydarzeniu.
§ 3
USTALENIA OGÓLNE
Wstęp na Teren wydarzenia jest bezpłatny.
Umożliwia się wjazd na teren wydarzenia indywidualnymi środkami transportu oraz ich pozostawienie w wyznaczonych strefach parkingowych.
Wjazd na wydzielony parking na Terenie wydarzenia jest płatny. Opłata za parking wynosi 20zł – dotyczy pojazdów mechanicznych i motocykli.
Wniesienie opłaty upoważnia do jednokrotnego wjazdu i opuszczenia terenu parkingu na podstawie otrzymanego biletu.
Płatność wskazana w pkt.3 § 3 nie dotyczy wjazdu osobistymi środkami transportu, w tym między innymi rowerami i hulajnogami.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w przebiegu i w programie Wydarzenia. Jeżeli z uwagi na powód zmiany nie jest możliwe jej wcześniejsze ogłoszenie, zmiana taka może nastąpić bez wcześniejszej zapowiedzi.
Nabycie biletów umożliwiających wjazd na wydzielony parking na Terenie wydarzenia jest możliwe przy wjeździe na Teren wydarzenia oraz on-line.
Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu.
Organizator nie gwarantuje ochrony środków transportu oraz nie odpowiada za rzeczy pozostawione w zaparkowanych pojazdach.
§ 4
ZAKAZY I NAKAZY WARUNKUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW
Zabrania się Uczestnikom wnoszenia na Teren Wydarzenia:
broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych,
napojów alkoholowych,
szklanych pojemników i opakowań,
środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających,
innych niebezpiecznych bądź potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów i substancji.
Zabrania się wnoszenia i używania na Terenie Wydarzenia oraz na obszarze pokazów lotniczych urządzeń latających w tym m.in. dronów, modeli zdalnie sterowanych, a także balonów na gaz, lampionów oraz urządzeń emitujących wiązkę laserową.
Zabrania się wprowadzania na Teren wydarzenia psów bez smyczy oraz bez kagańców oraz psów ras uważanych za niebezpieczne. Na Terenie wydarzenia przez cały czas jego trwania psy powinny być na smyczy i w kagańcu.
Zabrania się prowadzenia przez Uczestników wydarzenia na Terenie wydarzenia jakiejkolwiek działalności handlowej (w tym: handlowej, usługowej i gastronomicznej) lub innej zarobkowej bez zgody Organizatora.
Zabrania się dewastacji i niszczenia infrastruktury oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na Terenie wydarzenia oraz terenie Lotniska Suwałki.
Zabrania się Uczestnikom wydarzenia oraz innym nieupoważnionym przez Organizatora osobom, wstępu na obszar pokazów lotniczych, przekraczania ogrodzenia oraz wstępu i przebywania w innych nieudostępnionych osobom trzecim miejscach na terenie Wydarzenia oraz na terenie Lotniska Suwałki.
Organizator może odmówić udziału w Wydarzeniu i wstępu na Teren wydarzenia oraz nakazać natychmiastowe opuszczenie Terenu wydarzenia osobom:
znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,
posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające lub jakiekolwiek inne przedmioty, wymienione w ust. 1 powyżej,
zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Wydarzenia,
wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na Wydarzenie lub inną imprezę masową,
wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące je do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych,
wobec których został wydany zakaz zagraniczny,
odmawiającym poddania się kontroli (sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu, przeglądaniu zawartości bagaży lub odzieży),
niestosujących się do poleceń Organizatora, Służb porządkowych i informacyjnych oraz nieprzestrzegającym niniejszego Regulaminu,
nieposiadającym wymaganych aktualnymi przepisami środków ochrony w walce z pandemią COVID-19 (np. maseczki zakrywające nos i usta).
W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wydarzenia próbuje wnieść lub wniósł na Teren wydarzenia przedmiot wymieniony w ust. 1 i 2 powyżej, będzie to uważane za rażące naruszenie Regulaminu. W takim przypadku Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Wydarzeniu.
W przypadkach, o których mowa w ust. 7 lit. a) – i) oraz ust. 8 powyżej, Uczestnikowi lub Wystawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek rekompensat, zwrotów, czy odszkodowań.
Uczestnicy wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie wydarzenia zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora, Służb porządkowych i informacyjnych.
Wstęp osób nieletnich poniżej 14 roku na Teren wydarzenia jest możliwy tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
Wystawca zobowiązany jest do utrzymywania estetycznego wyglądu stoiska i zaplecza oraz uprzątnięcia powierzchni po zakończeniu dnia targowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z powodu złych warunków atmosferycznych oraz innych zdarzeń losowych (np. kradzieży).
§ 5
WYSTAWCY
Wystawca – zobowiązany jest przestrzegać zapisów art. 3. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia a także z art. 14, 17 i 18 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego oraz art. 1. Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych – tylko żywność bezpieczna dla zdrowia i życia człowieka może znajdować się w obrocie, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności ponoszą przedsiębiorcy produkujący lub wprowadzający żywność do obrotu. Więcej informacji na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej   www.pis.gov.pl
Wystawcy zabrania się sprzedaży na Terenie Wydarzenia:
 broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych,
balonów napełnionych helem,
napojów w szklanych pojemnikach i opakowaniach,
urządzeń emitujących światło lasera.
Wystawca świadczący usługi gastronomiczne zobowiązani są posiadać urządzenia gaśnicze.
Wystawca zobowiązany jest posiadać wymagane prawem pozwolenia, atesty, certyfikaty oraz ubezpieczenia dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej i oferowanych na stoiskach produktów i świadczonych usług
Wystawca zobowiązany jest do utrzymywania estetycznego wyglądu stoiska i zaplecza oraz uprzątnięcia powierzchni po zakończeniu dnia targowego.
§ 6
SŁUŻBY PORZĄDKOWE I INFORMACYJNE
Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, uprawnione są zgodnie z przepisami Ustawy, do:
sprawdzania uprawnień do przebywania na Terenie wydarzenia,
legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, zwłaszcza w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem wydarzenia, a w przypadku niewykonania takich poleceń — wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia, stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia osób i dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Służby informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, zobowiązane są do, zgodnie z przepisami Ustawy:
informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa, określonych przez organizatora lub służby ratownicze,
informowania o umiejscowieniu punktów medycznych i sanitarnych,
nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w Wydarzeniu,
niedopuszczanie osób uczestniczących w Wydarzeniu do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności,
niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych,
obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczeniu osób,
pilnowania przestrzegania postanowień Regulaminu wydarzenia,
reagowanie na skargi składane przez osoby uczestniczące w Wydarzeniu.
W przypadku zagrożenia ładu i porządku publicznego podczas Wydarzenia oraz bezpieczeństwa uczestników i gdy działania służb porządkowych i informacyjnych są nieskuteczne, Organizator wystąpi o udzielenie pomocy do Policji.
Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez:
obecność pojazdów specjalistycznych Państwowej Straży Pożarnej,
zapewnienie, że pracownicy obsługi, Służby informacyjne i porządkowe oraz Organizator znają rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz znają zasady postępowania na wypadek pożaru,
zapewnienie, że Służby informacyjne i porządkowe przeszkolone są w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań i/lub obowiązków przez Organizatora jest niemożliwe. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne (np. nagłe opady, burze, upały), awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, cieplną oraz oświetlenia, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań i/lub obowiązków oraz wszelkie nadzwyczajne zjawiska (zmiany) natury społecznej, gospodarczej, politycznej czy prawnej. Dotyczy to zwłaszcza zmiany przepisów dotyczących walki z pandemią wirusa SARS-CoV-2, która mogą uniemożliwić lub znacznie utrudnić (w tym uczynić nieopłacalnym) realizację Wydarzenia.
§ 7
TEREN WYDARZENIA
Organizator zapewnia porządek i bezpieczeństwo osobom obecnym podczas Wydarzenia, w tym Uczestnikom poprzez m.in.:
działanie Służb porządkowych i służb informacyjnych odpowiednio umundurowanych i oznaczonych,
powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi oraz informacyjnymi i organizującego pracę Służb porządkowych i służb informacyjnych,
udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno—sanitarnego,
Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Wydarzenia przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk dla celów dokumentacji, promocji oraz reklamy Wydarzenia, również w przyszłych latach. W związku z tym wizerunek wszystkich osób przebywających na Terenie wydarzenia może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla wyżej określonych celów, na co Uczestnik wyraża zgodę z momentem wejścia na Teren wydarzenia.
Organizator wyznacza i zapewnia oznaczenie stref podziału Terenu Wydarzenia na strefy dostępne dla Uczestników wydarzenia obejmujące:
strefę publiczności – miejsca stojące na wydzielonej części Lotniska Suwałki, dostępne dla Uczestników,
wyznaczone strefy specjalne na Terenie Wydarzenia – dostępne wyłącznie dla Uczestników wydarzenia posiadających specjalne identyfikatory (np. strefa VIP, ORGANIZATOR, SPOTTER), w tym m.in.:
strefa SPOTTER, wstęp bezpłatny, umożliwiony dostęp do wyznaczonych, zamkniętych stref Terenu Wydarzenia; akredytacja i regulamin SPOTTER dostępny u organizatora,
strefa VIP,
parking VIP – miejsca parkingowe na wydzielonej części terenu lotniska, dostępne dla Uczestników po okazaniu zaproszenia VIP,
parking dla osób niepełnosprawnych – miejsca parkingowe na wydzielonej części terenu lotniska, dostępne dla Uczestników po okazaniu specjalnej karty wjazdowej NP. Przy parkingu dla osób niepełnosprawnych jest wydzielona strefa do parkowania motocykli.
Warunkiem korzystania ze strefy SPOTTER jest:
Posiadanie identyfikatora SPOTTER
Obecność o wyznaczonej godzinie w dniu Wydarzenia na odprawie dla Służb porządkowych
Osoba korzystająca ze strefy SPOTTER nabywa wszystkie prawa do nagrań wykonanych na terenie Wydarzenia
Osoba korzystająca ze strefy SPOTTER zobowiązana jest do udostępnienia do wglądu nagrań wykonanych przez siebie na terenie wydarzenia dla organizatora.
Organizator rezerwuje sobie prawo do wyboru do 10 zdjęć i 2 filmów spośród materiałów udostępnionych zgodnie z zapisami zawartymi w ust.6.
Osoba korzystająca ze strefy SPOTTER zobowiązana jest do przekazania nagrań wymienionych w ust.7 i przeniesienia praw autorskich na rzecz organizatora.
Pozostałe, inne niż wymienione w ust. 3 powyżej strefy terenu Lotniska Suwałki stanowią obszar pokazów lotniczych – wydzieloną i oznaczoną część terenu Lotniska Suwałki i okolic niedostępną dla Uczestników wydarzenia.
§ 8
Wejście Uczestnika na Teren wydarzenia może rodzić po stronie Organizatora prawo i obowiązek umieszczenia danych osobowych Uczestnika w zbiorze Organizatora, w celu ich przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. Głównego Inspektoratu Sanitarnego)
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U.2019 poz. 1781 z późn. zm)
art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji udziału Uczestnika w Wydarzeniu.
Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres:
2 tygodni od daty Wydarzenia – w przypadku celu przetwarzania, o którym mowa w ust. 3 lit. a) powyżej,
do dnia wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestnika wobec Organizatora, w żadnym razie nie dłużej niż przez okres 2 lat od daty Wydarzenia.
Odbiorcą danych osobowych będzie Administrator, Odbiorcą danych osobowych może być Główny Inspektor Sanitarny.
Uczestnikowi przysługuje prawo do:
żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
żądania od administratora sprostowania danych,
żądania od administratora usunięcia danych,
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
wniesienia skargi do organu nadzoru.
§ 9
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz przepisy obowiązujące na terenie Lotniska Suwałki im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Wydarzenia przez Organizatora.
Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, którego zapisów Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać.
Niniejszy Regulamin jest dostępny:
w siedzibie Organizatora: ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
na stronie internetowej Wydarzenia: www.odlotowe.suwalki.pl
w punkcie informacyjnym na Terenie wydarzenia.
 

Scroll to Top