REGULAMIN

REGULAMIN WYDARZENIA – IMPREZY MASOWEJ
AIRSHOW ODLOTOWE SUWAŁKI
24 czerwca 2023

§ 1
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
Wydarzeniu – należy przez to rozumieć pokazy lotnicze pod nazwą „Odlotowe Suwałki Airshow
2023”, odbywające się w dniu 24 czerwca 2023 roku na terenie Lotniska Suwałki, ul. Wojczyńskiego 1, 16-400 Suwałki
Organizatorze – należy przez to rozumieć Miasto Suwałki
Terenie wydarzenia – należy przez to rozumieć wyznaczoną część terenu Lotniska Suwałki
Służbach porządkowych i informacyjnych – należy przez to rozumieć osoby (w tym pracownicy
agencji ochrony i mienia) powołane przez Organizatora w celu dbania o bezpieczeństwo Uczestników
wydarzenia, posiadające identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu
Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, uczestniczącą w Wydarzeniu i nie będącą
członkiem Służby porządkowej lub służby informacyjnej.
§ 2
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, wydany zostaje na podstawie przepisów
Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j.Dz.U. z 2023r. poz. 616),
zwanej dalej „Ustawą” oraz na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, w tym Uczestników wydarzenia, przebywające na
Terenie wydarzenia w czasie jego trwania. Każdorazowe wejście na teren Wydarzenia jest
równoznaczny z oświadczeniem Uczestnika, że zapoznał się z przepisami niniejszego
Regulaminu, akceptacją jego treści oraz zobowiązaniem się do bezwzględnego przestrzegania
przepisów Regulaminu.
Każda osoba przebywająca na Terenie wydarzenia w czasie jego trwania, zobowiązana jest
stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad uczestnictwa w Wydarzeniu.
§ 3
Wstęp na Teren wydarzenia jest bezpłatny.
Umożliwia się wjazd na teren wydarzenia indywidualnymi środkami transportu oraz ich
pozostawienie w wyznaczonych strefach parkingowych.
Wjazd na wydzielony parking na Terenie wydarzenia jest płatny. Opłata za parking wynosi 10zł
– dotyczy pojazdów mechanicznych i motocykli.
Wniesienie opłaty upoważnia do wielokrotnego wjazdu i opuszczenia terenu parkingu na
podstawie otrzymanego biletu.
Płatność wskazana w pkt.3 § 3 nie dotyczy wjazdu osobistymi środkami transportu, w tym między
innymi rowerami i hulajnogami.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w przebiegu i w programie Wydarzenia. Jeżeli z uwagi
na powód zmiany nie jest możliwe jej wcześniejsze ogłoszenie, zmiana taka może nastąpić bez
wcześniejszej zapowiedzi.
Nabycie biletów umożliwiających wjazd na wydzielony parking na Terenie wydarzenia jest
możliwe jedynie przy wjeździe na Teren wydarzenia.
Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu.
Organizator nie gwarantuje ochrony środków transportu oraz nie odpowiada za rzeczy
pozostawione w zaparkowanych pojazdach.
§ 4
Zabrania się Uczestnikom wnoszenia na Teren Wydarzenia:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b) materiałów wybuchowych,
c) wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych,
d) napojów alkoholowych,
e) szklanych pojemników i opakowań,
f) środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających,
g) innych niebezpiecznych bądź potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów i substancji.
Zabrania się wnoszenia i używania na Terenie wydarzenia oraz na obszarze pokazów lotniczych
urządzeń latających w tym m.in. dronów, modeli zdalnie sterowanych, a także balonów na gaz,
lampionów itp.
Zabrania się wprowadzania na Teren wydarzenia psów bez smyczy oraz bez kagańców oraz psów
ras uważanych za niebezpieczne. Na Terenie wydarzenia przez cały czas jego trwania psy powinny
być na smyczy i w kagańcu.
Zabrania się prowadzenia przez Uczestników wydarzenia na Terenie wydarzenia jakiejkolwiek
działalności handlowej (w tym: handlowej, usługowej i gastronomicznej) lub innej zarobkowej
bez zgody Organizatora.
Zabrania się dewastacji i niszczenia infrastruktury oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na
Terenie wydarzenia oraz terenie Lotniska Suwałki.
Zabrania się Uczestnikom wydarzenia oraz innym nieupoważnionym przez Organizatora osobom,
wstępu na obszar pokazów lotniczych, przekraczania ogrodzenia oraz wstępu i przebywania
w innych nieudostępnionych osobom trzecim miejscach na terenie Wydarzenia oraz na terenie
Lotniska Suwałki.
Organizator może odmówić udziału w Wydarzeniu i wstępu na Teren wydarzenia oraz nakazać
natychmiastowe opuszczenie Terenu wydarzenia osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających,
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające
lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające lub jakiekolwiek inne przedmioty,
wymienione w ust. 1 powyżej,
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku Wydarzenia,
d) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na Wydarzenie lub inną
imprezę masową,
e) wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące je do powstrzymania się od
przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych,
f) wobec których został wydany zakaz zagraniczny,
g) odmawiającym poddania się kontroli (sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu,
przeglądaniu zawartości bagaży lub odzieży),
h) niestosujących się do poleceń Organizatora, Służb porządkowych i informacyjnych oraz
nieprzestrzegającym niniejszego Regulaminu,
i) nieposiadającym wymaganych aktualnymi przepisami środków ochrony w walce
z pandemią COVID-19 (np. maseczki zakrywające nos i usta).
W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wydarzenia próbuje wnieść lub wniósł na Teren
wydarzenia przedmiot wymieniony w ust. 1 i 2 powyżej, będzie to uważane za rażące naruszenie
Regulaminu. W takim przypadku Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału
w Wydarzeniu.
W przypadkach, o których mowa w ust. 7 lit. a) – i) oraz ust. 8 powyżej, Uczestnikowi nie
przysługuje prawo do jakichkolwiek rekompensat, zwrotów czy odszkodowań.
Uczestnicy wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie wydarzenia
zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora, Służb porządkowych i informacyjnych.
Wstęp osób nieletnich poniżej 13 roku na Teren wydarzenia jest możliwy tylko i wyłącznie pod
opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
§ 5
Organizator zapewnia porządek i bezpieczeństwo osobom obecnym podczas Wydarzenia, w tym
Uczestnikom poprzez m. in.:
a) działanie Służb porządkowych i służb informacyjnych odpowiednio umundurowanych
i oznaczonych,
b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi oraz
informacyjnymi i organizującego pracę Służb porządkowych i służb informacyjnych,
c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno—sanitarnego,
d) zmianę Uczestnikowi miejsca wydarzenia na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Wydarzenia przy pomocy urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk dla celów dokumentacji, promocji oraz reklamy Wydarzenia,
również w przyszłych latach. W związku z tym wizerunek wszystkich osób przebywających na
Terenie wydarzenia może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla wyżej
określonych celów, na co Uczestnik wyraża zgodę z momentem wejścia na Teren wydarzenia.
Organizator wyznacza i zapewnia oznaczenie stref podziału Terenu wydarzenia na strefy
dostępne dla Uczestników wydarzenia obejmujące:
a) strefę publiczności – miejsca stojące na wydzielonej części Lotniska Suwałki, dostępne dla
Uczestników,
b) wyznaczone strefy specjalne na Terenie wydarzenia – dostępne wyłącznie dla Uczestników
wydarzenia posiadających specjalne identyfikatory (np. strefa VIP, ORGANIZATOR,
SPOTTER),
c) parking VIP – miejsca parkingowe na wydzielonej części płyty lotniska, dostępne dla
Uczestników po okazaniu zaproszenia VIP,
d) parking dla osób niepełnosprawnych – miejsca parkingowe na wydzielonej części płyty
lotniska, dostępne dla Uczestników po okazaniu specjalnej karty wjazdowej NP.
Warunkiem korzystania ze strefy SPOTTER jest:
a) Posiadanie identyfikatora SPOTTER,
b) Obecność o wyznaczonej godzinie w dniu Wydarzenia na odprawie dla Służb
porządkowych.
Wstęp do strefy SPOTTER jest bezpłatny, umożliwia dostęp do wyznaczonych, zamkniętych
stref SPOTTER (akredytacja i regulamin SPOTTER dostępny u organizatora).
Osoba korzystająca ze strefy SPOTTER nabywa wszystkie prawa do nagrań wykonanych na
terenie Wydarzenia
Osoba korzystająca ze strefy SPOTTER zobowiązana jest do udostępnienia do wglądu nagrań
wykonanych przez siebie na terenie wydarzenia dla organizatora.
Organizator z udostępnionych nagrań wymienionych w p.6, dokona wyboru 10 zdjęć i 2 filmów.
Osoba korzystająca ze strefy SPOTTER zobowiązana jest do przekazania nagrań wymienionych
w p.7 i przeniesienia praw autorskich na rzecz organizatora.
Pozostałe, inne niż wymienione w ust. 3 powyżej strefy terenu Lotniska Suwałki stanowią obszar
pokazów lotniczych – wydzieloną i oznaczoną część terenu Lotniska Suwałki i okolic niedostępną
dla Uczestników wydarzenia.
Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez:
a) obecność pojazdów specjalistycznych Państwowej Straży Pożarnej,
b) zapewnienie, że pracownicy obsługi, Służby informacyjne i porządkowe oraz Organizator
znają rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz znają zasady
postępowania na wypadek pożaru,
c) zapewnienie, że Służby informacyjne i porządkowe przeszkolone są w zakresie zasad
prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego
sprzętu gaśniczego oraz udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą
uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie
zobowiązań i/lub obowiązków przez Organizatora jest niemożliwe. Siłę wyższą stanowią
w szczególności: warunki atmosferyczne (np. nagłe opady, burze, upały), awarie lub zakłócenia
pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, cieplną oraz oświetlenia, działania wojenne
lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw
i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań i/lub obowiązków oraz wszelkie
nadzwyczajne zjawiska (zmiany) natury społecznej, gospodarczej, politycznej czy prawnej.
Dotyczy to zwłaszcza zmiany przepisów dotyczących walki z pandemią wirusa SARS-CoV-2,
która mogą uniemożliwić lub znacznie utrudnić (w tym uczynić nieopłacalnym) realizację
Wydarzenia.
§ 6
Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu,
uprawnione są zgodnie z przepisami Ustawy, do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Terenie wydarzenia,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, zwłaszcza w przypadku podejrzenia, że
osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z Regulaminem wydarzenia, a w przypadku niewykonania
takich poleceń — wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia, stosowania siły fizycznej
w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku
zagrożenia osób i dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb
porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 maja 2013
roku o środkach przymusu bezpośredniego ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania
Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego,
a także chronionego mienia.
Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowe
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Służby informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu,
zobowiązane są do, zgodnie z przepisami Ustawy:
a) informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa, określonych przez
organizatora lub służby ratownicze,
b) informowania o umiejscowieniu punktów medycznych i sanitarnych,
c) nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w Wydarzeniu,
d) niedopuszczanie osób uczestniczących w Wydarzeniu do miejsc nieprzeznaczonych dla
publiczności,
e) niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych
działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych,
f) obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania
nadmiernemu zagęszczeniu osób,
g) pilnowania przestrzegania postanowień Regulaminu wydarzenia,
h) reagowanie na skargi składane przez osoby uczestniczące w Wydarzeniu.
W przypadku zagrożenia ładu i porządku publicznego podczas Wydarzenia oraz bezpieczeństwa
uczestników i gdy działania służb porządkowych i informacyjnych są nieskuteczne, Organizator
wystąpi o udzielenie pomocy do Policji.
§ 7
W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2, wszyscy
Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie
przeciwdziałania epidemii koronawirusa.
Wejście Uczestnika na Teren wydarzenia może rodzić po stronie Organizatora prawo i obowiązek
umieszczenia danych osobowych Uczestnika w zbiorze Organizatora, w celu ich przekazania na
żądanie właściwych służb sanitarnych (np. Głównego Inspektoratu Sanitarnego) w zakresie
niezbędnym do podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa
SARS-CoV-2.
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
a) art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia
10 maja 2018r. (t.j.Dz.U.2019 poz.1781z późn. zm.)
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji
udziału Uczestnika w Wydarzeniu.
Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres:
a) 2 tygodni od daty Wydarzenia – w przypadku celu przetwarzania, o którym mowa w ust. 4
lit. a) powyżej,
b) do dnia wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestnika wobec Organizatora, w żadnym
razie nie dłużej niż przez okres 2 lat od daty Wydarzenia.
Uczestnikowi przysługuje prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b) żądania od administratora sprostowania danych,
c) żądania od administratora usunięcia danych,
d) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) wniesienia skargi do organu nadzoru.
§ 8
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy
oraz przepisy obowiązujące na terenie Lotniska Suwałki.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego
zakończenia Wydarzenia przez Organizatora.
Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) w siedzibie organizatora: ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
b) na stronie internetowej Wydarzenia: www.odlotowe.suwalki.pl
c) w punkcie informacyjnym na Terenie wydarzenia.
Suwałki, dnia 14 kwietnia 2023r. Czesław Renkiewicz
Prezydent Miasta Suwałk

Scroll to Top